Uslovi korišćenja

Hvala Vam što koristite naše usluge.

Ovim dokumentom se definišu uslovi korišćenja Sellex.rs – web market platforme (u daljem tekstu Sellex) i odgovarajućih usluga (u daljem tekstu Usluga).

Sellex unapređuje I olakšava prodaju i pruža inovativnu tehničku podršku. Posetiocima portala omogućava kreiranje rešenja uz mogućnost da u direktnoj telefonskoj vezi sa prodavcem saznaju sve dodatne informacije I lakše se odluče za kupovinu prilagođenu njihovim potrebama I budžetu.

Sellex.rs je trademark kompanije Sellex Telecom doo Beograd.

Klijentom se smatra svako pravno ili fizičko lice sa navršenih 18 godina, koje zbog profesionalnih ili ličnih ciljeva koristi platformu Sellex-a.

Sellex razlikuje dve vrste klijenata: a) prodajnih klijenata koje predstavljaju pravna lica i koje zovemo prodavcima ili partnerima (u daljem tekstu Partner)  i b) posetilaca sajta koje zovemo korisnicima odnosno kupcima (u daljem tekstu Korisnik).

Registracijom ili otvaranjem partnerskog naloga na stranici www.sellex.rs  smatra se da je Partner ove Uslove korišćenja u celosti razumeo i da je saglasan.

Pristupom portalu i korišćenjem usluga kreiranja rešenja, poručivanja ili pozivanja ili otvaranjem korisničkog naloga smatra se da je Korisnik, ove Uslove korišćenja u celosti razumeo i da je saglasan.

Sellex ima isključiva autorska prava na sve vlastite sadržaje, kao I prava na programski kod I vizuelna rešenja.

Sellex zadržava pravo kontrole sadržaja I interakcija na svojoj web platformi, kao I pravo uklanjanja svakog materijala koji nije u skladu sa ovde navedenim uslovima ili na drugu način remete poslovnu politiku Sellex-a ili interes drugih firmi na Sellex-u.

Sellex ne snosi odgovornost za sadržaj na koji autorska prava imaju poslovni partneri I prodavci.

Sellex može da sadrži linkove drugih web lokacija koje nisu u njegovom vlasništvu I nije odgovoran za njihov sadržaj.

Usluge se pružaju po “as is” sistemu, odnosno “takvim kakve jesu”. Sellex ne daje nikakvu posebnu garanciju na Usluge, na sadržaj, funkcionalnost, pouzdanost, dostupnost, ili mogućnost da zadovoljite svoje potrebe, osim ako nije drugačije ugovoreno i definisano posebnim uslovima Ugovora o pretplati.

Sellex Vam daje ličnu, besplatnu, neprenosivu i neekskluzivnu licencu za korišćenje softvera koji Vam Sellex obezbeđuje kao deo usluga. Jedina svrha licence je da Vam omogući da koristite naše usluge na način definisan ovim Uslovima korišćenja.

NIje dozvoljeno kopiranje, preuzimanje, menjanje, distribuiranje, prodaja ili davanje u zakup niti jednog dela naših usluga ili obuhvaćenog softvera, baze podataka, oglasa ili bilo koja druga vrsta komercijalnog iskorišćavanja. Nije dozvoljen  reverzni inženjering ili pokušaj generisanja izvornog koda, osim ukoliko imate našu pismenu saglasnost. Zabranjeno je korišćenje bilo kog sadržaja ili materijala koje nije direktno odobreno ovim Uslovima.

Uslovi korišćenja za Partnere

Partneri  tj. prodavci su pravna lica (firme, preduzetnici, organizacije, udruženja, ustanove, itd) koja koriste Sellex u skladu sa ovim pravilima korišćenja i ugovorom o pretplati. Pravno lice koje želi da postane partner Sellex-a i da ponudu svojih proizvoda i usluga postavi na platform, popunjava online prijavu za partnere i potpisuje ugovor o pretplati.

Ovim Uslovima korišćenja se definišu opšti uslovi korišćenja, a Ugovorom o pretplati posebni uslovi korišćenja platforme.

Sa detaljnim  inofrmacijama o načinu prodaje  na Sellex-u Partner može da se upozna putem ovog linka.

Sellex ne snosi odgovornost za sadržaj na koji autorska prava imaju poslovni partneri I prodavci.

Svaki Partner je saglasan da je isključivo odgovoran za dobijanje potrebnih dozvola trećih strana u vezi korisničkih sadržaja koje šalje ili postavlja na Sellex-u, da ti korisnički sadržaji ne krše bilo koje autorsko pravo, patent ili poslovnu tajnu treće strane, I da ima pravo na prodaju , trgovinu I distibuciju ponuđenih proizvoda.

Sellex zadržava pravo kontrole sadržaja I interakcija na svojoj web platformi, kao I pravo uklanjanja svakog materijala koji nije u skladu sa ovde navedenim uslovima.

Sellex zadržava pravo da privremeno ili trajno ukine partnerski nalog u slučaju da partner ne poštuje opšte i posebne uslove korišćenja ili se ponaša protivno  pravnim i moralnim normama.

Uslovi korišćenja za korisnike / posetioce/ kupce

Obaveza korisnika je da koristi Sellex u skladu sa etičkim I moralnim principima, poštujući zakonske propise Republike Srbije.

Sa detaljnim  informacijama o načinu kupovine  na Sellex-u korisnik može da se upozna putem ovog linka

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti dobijene lozinke.

Korisnik je saglasan da njegovi komentari na Sellex-u neće da sadrže nedopuštene podatke, linkove ka trećim stranama ili materijal na koji ne polaže intelektualna ili moralna prava. Komentari korisnika smatraju se javnim mišljenjem I mogu biti korišćeni u svrhu istraživanja I promocije.

Od korisnika se traži dodatna saglasnost za korišćenje elektronske  pošte u cilju slanja promotivnih poruka sa Sellex-a.

Sellex zadržava pravo da privremeno ili trajno ukine korisnički nalog, u bilo koje vreme i na način kako to odgovara vlasniku platforme, što se posebno odnosi na korišćenje platfome na neprimeren ili nezakonit način.

Uloga Sellex-a

U komercijalnom smislu Sellex se se pojavljuje u tri uloge:

a)    pružaoca sopstvenih usluga,

b)    posrednika u trgovini između prodavaca i kupaca,

c)    prodavca proizvoda i usluga koje se nalaze na Sellex-u (samo za određene kategorije).

1.Sellex kao pružalac usluga

Sellex pruža usluge partnerima, prodavcima i posetiocima - korisnicima.

- Usluge koje Sellex pruža partnerima

Usluge koje Sellex pruža određenom partneru su definisane međusobnim ugovorom o pretplati.

- Usluge koje Sellex pruža posetiocima I korisnicima

Sve usluge koje Sellex pruža poseticima sajta i korisnicima, osim usluge pozivanja podrške su besplatne usluge.

Sellex pruža usluge neregistrovanim,  kao I  registrovanim korisnicima.

Registrovani korisnici imaju na raspolaganju veći broj usluga i mogućnosti, kroz korisnički portal.

Jedina usluga koja se naplaćuje korisnicima, a koju mogu da koriste samo registrovani korisnici je usluga pozivanja tehničke podrške, za koju korisnici treba da imaju uplaćen Sellex depozit. Depozit se uplaćuje po predračunu koji će dobiti izborom Sellex dopune i slanjem porudžbine. Sellex depozit se koristi za sve pozive svim firmama na portalu. Depozit ima tretman avansa. Ukoliko je korisnik pravno lice, može ostvariti povračaj neiskorišćenog depozita (za iznose veće od 100 evra) u roku od tri meseca od poslednje dopune depozita. Povraćaj depozita za fizička lica nije omogućen u ovom trenutku.

2. Sellex kao posrednik u trgovini:

U ovoj ulozi Sellex posreduje u trgovini između prodavca i kupca. Kupac odabira proizvode i prodavce, a Sellex prosleđuje zahtev odabranim partnerima. Trgovinski odnos uređuju prodavac i kupac. Odnos između prodavaca I kupaca se izuzima od odgovornosti za bilo koju vrstu štete, direktnu ili posledničnu, koja iz te trgovine eventualno može da nastane.

Odgovornost za eventualne nepravilnosti u vezi sa kvalitetom ili isporukom proizvoda ili usluga koje pruža, snosi partner prema korisniku direktno.

Sellex ne snosi odgovornost  za bilo koji eventualni nedostatak proizvoda ili usluge koje su predmet trgovine na Sellex-u, i ne snosi odgovornost za naplatu cene poručenih proizvoda.

Ipak, Sellex će se truditi da kupcima pruži adekvatnu pomoć i podršku zahtevajući da se prodavci pridržavaju cena i drugih uslova.

3. Sellex kao prodavac drugih proizvoda i usluga sa Sellex-a

Ovu opciju kupci mogu da koriste za određene kategorije proizvoda za koje Sellex obezbeđuje prodaju i pruža podršku, što može da se vidi na strani poručivanje, kao stavka “Ponuda od Sellex-a”. Ako je omogućena ova opcija, kupci mogu da je koriste u slučajevima kada nabavljaju npr. raznovrsnu opremu veće vrednosti od više prodavaca. Kupci mogu da izaberu da li žele da trguju sa više firmi i da upute zahtev za ponudu ili porudžbinu ili samo sa jednom firmom (sa Sellex-om), od koga verovatno mogu da dobiju  popust na ukupnu traženu specifikaciju, a koji firme i prodavci pojedinačno ne mogu da pruže jer svaka dobija samo deo koji se na nju odnosi.

Pravila korišćenja za prodavce:

U cilju obezbeđenja produktivnog poslovnog ambijenta koji štiti obe strane i prodavce i kupce, prodavci se moraju pridržavati sledećih preporuka i pravila:

Politika cena

1.    Cene proizvoda i usluga na Sellex-u treba da budu što povoljnije i što bliže stvarnim prodajnim cenama. 

2.    Cena proizvoda i usluga koju prodavac dostavlja korisniku u zvaničnoj ponudi ili u potvrdi porudžbine ne sme da bude veća od cene istaknute na Sellex platformi.

3.    Cena može da bude niža od istaknute cene, a iznos popusta zavisi od drugih komercijalnih uslova, traženih količina, rokova isporuke, hitnosti posla i drugih uslovima.

4.    Prodavci će se truditi da svi proizvodi i usluge imaju istaknutu cenu. Ipak, u želji da izađe u susret i onim kompanijama koje eventualno imaju politiku neisticanja cena javno, nego samo po upitu, Sellex će dopustiti postavljanje takvih proizvoda, usluga ili rešenja od slučaja do slučaja, i po principu da ne više od 10% objavljenih artikala od jedne firme može da bude bez cene.

Pozivi prodaji i tehnici

Inovacija Sellex-a je direktan telefonski poziv, kojim korisnici mogu direktno sa stranice odabranog proizvoda da pozovu prodaju ili tehničku podršku.

5.    Sellex obezbeđuje dva kanala za komunikaciju sa firmama: prodajni kanal i kanal podrške.

6.    Pozivi prodaji su besplatni za kupce, a komunikacija se odvija na način kako firma standardno obrađuje upite za kupovinu.

7.    Pozive podršci plaća korisnik, prema ceni istaknutoj pored određenog proizvoda ili usluge. Pozivi podršci će biti naplaćeni iz Sellex kredita korisnika samo ako je veza uspešno ostvarena i korisnik dobio kvalitetan odgovor ili konsultaciju na postavljeno pitanje.

8.    Za pozive podršci firme treba da obezbede stručne osobe koje su u stanju da pruže odgovor na tehničko pitanje, konsalting ili drugi vid usluge u vezi proizvoda ili usluge sa koga je poziv upućen. Nemaju pravo da traže predstavljanje pozivaoca, detalje  o projektu ili druge informacije koje nisu neophodne za davanje kvalitetnog odgovora.

9.    Sellex dostavlja prodavcima zahtev za zvaničnu ponudu ili porudžbinu prosleđujući im podatke o korisniku i to: Ime i prezime, naziv firme, email, naziv zahteva i dodatni opis uz zahtev. Prodavac može koristiti ove podatke samo u svrhu obrade partikularnog zahteva korisnika.

10. Prodavac nema pravo da koristi podatke dobijene od Sellexa za promociju bilo koje vrste, bilo telefonsku ili putem elektronske pošte,  a koja nije direktno povezana za prodaju traženog proizvoda ili usluge.

Promena opštih uslova korišćenja

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja obaveštenje će odmah biti objavljeno na web stranici Sellex.rs.

Ukoliko korisnik nastavi da koristi Selex nakon istaknutih izmena smatraće se da je saglasan sa promenama Uslova korišćenja.